Thursday, 07 July 2022

18º premios provincials del joventut 2020, Diputació Alacant

18º PREMIOS PROVINCIALS DEL JOVENTUT 2020

PARTICIPANTS.

Podrà participar al present present a les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits següents, segons la categoria del premi optant:

1.- Persona física: per a totes les categories a una excepció de la categoria c. Edat compresa entre 14 i 30 anys (tots dos inclosos). Domicili a la província d’Alacant. Per a la categoria d) no hi ha cap contracte discogràfic en vigor. Per a la categoria a) estar dotat d’alt en el règim especial de treballadors autònoms.

2.- Societat mercantil: solitari per a categoria a. Activitat empresarial i domicili social a la província d’Alacant. La presa de constitució de l’empresa pot ser posterior a l’1 de gener del 2016, per a què pugui tenir com a referència la inscripció de l’escriptura de constitució de la societat al registre mercantil. El 75% dels seus socis, a la presa de presentació de la sol·licitud, hauria de ser persones físiques amb edats compreses entre 16 i 30 anys. 3.- Centre Docent: solitari per a categoria c. Centres d’educació secundària de la província d’Alacant, ja marítim en règim d’ensenyament públic o privat (concertada o no). 4.- Grup Musical: solista per a categoria d. Els components amb edats comprenen entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos (s’admet la inscripció d’aquells grups musicals quan menys al 66% dels seus components compleixin aquest requisit). Domicili a la província d’Alacant de, menys, el 66% dels seus components. No hi ha contrat discogràfic en vigor.

PREMIS.

Els premis que es convoquen a les bases actuals es reconeixen a les següents categories:

a) Iniciativa empresarial: 1er Premi: dotat amb 2.000 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 1.300 euros i un trofeu conmemoratiu

b) Blocs: 1er Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu conmemoratiu.

c) Iniciativa Coeducativa: 1er Premi: dotat amb 1.700 euros i un trofeu conmemoratiu *. 2n Premi: dotat amb 1.200 euros i un trofeu conmemoratiu *.

* L’importació del premi haurà de ser destinat a la seva totalitat a l’adquisició de material educatiu per al centre.

d) Treball musical: Grups: 1er Premi: dotat amb 1.700 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 1.200 euros i un trofeu commemoratiu. 3er Premi: dotat amb 900 euros i un trofeu commemoratiu. Solistes: 1er Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu conmemoratiu.

e) Relato breu: 1er Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu conmemoratiu.

f) Fotografia original: 1er Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu conmemoratiu. 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu conmemoratiu. L’abonament dels premis restarà prou a les retencions fiscals que, en el seu cas, correspongui.


PRESENTACIÓ.

El pla de presentació serà des del dia següent a l’actualització de l’extracte de la Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), per conducta de la Base Nacional de Subvencions (una vegada que es presentarà abans d’aquest text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seva actualització) fins a les 23:59 hores del dia 30 de setembre de 2020.

 

CLIC,

Bases Premios Joventut Diputació

Notícies relacionades