Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ajuda a la instal·lació de jóvens agricultors

L’objectiu d’estes ajudes és, d’una banda, facilitar als jóvens agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d’altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

Interessats/Sol·licitants

Poden sol·licitar l’ajuda a la primera instal·lació els jóvens que desitgen incorporar-se a l’activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació dins dels 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda, es comprometen a complir amb la resta de requisits de la mesura i sempre que no hagen tingut ingressos, incloent-hi ajudes, per activitats agràries incompatibles amb el termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda establit per a haver iniciat el procés d’instal·lació.

Requeriments

Es distingix entre:
– Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l’ajuda s’arrepleguen en l’article 3 de l’Orde 7/2015.
– Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l’ajuda (és a dir, en el moment de la sol·licitud) s’arrepleguen en l’ article 6 de l’Orde 7/2015.
– Els requisits que han de complir-se per a accedir al primer PAGAMENT de l’ajuda s’arrepleguen en l’ article 12 de l’Orde 7/2015.
– Els requisits que han de complir-se per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l’ajuda s’arrepleguen en l’article 13 de l’Orde 7/2015.

I. Els BENEFICIARIS de l’ajuda han de complir i acreditar estos requisits (consulteu el seu desenrotllament en l’art. 3 de l’Orde 7/2015, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

1.- Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud.

2.- Presentar un Pla Empresarial, que incloga el contingut mínim que s’especifica en l’ article 2.7 de l’Orde 7/2015.

3.- Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en el cas que no figure en el Registre de Tercers de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, ha d’aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l’Organisme Pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

4.- Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

5.- No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6.- Haver iniciat el procés d’instal·lació en l’explotació agrària.

7.- Estar donat d’alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga.

8.- Ser titular d’una explotació en règim de propietat o arrendament.

9.- Utilitzar un servici d’assessorament reconegut per l’Administració.

10.- Instal·lar-se com a agricultor actiu tal com es definix en l’apartat 2 de l’article 2, de l’Orde 7/2015.

11.- Instal·lar-se com a agricultor professional tal com es definix en l’apartat 3 de l’article 2, de l’Orde 7/2015.

12.- Comptar amb la competència i capacitació d’acord amb l’apartat 5 de l’article 2 i amb l’epígraf a) de l’apartat 2 de l’article 3 de l’Orde 7/2015.

13.- Instal·lar-se en una explotació agrària prioritària.

14.- Complir el que establix el Decret 32/2006 de 10 de març del Consell de la Generalitat sobre el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març de la Generalitat, d’impacte ambiental per a la determinació de l’exigència de la declaració o estimació d’impacte mitjà ambiental, segons els casos que la norma determina.

15.- Complir la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat conforme el Decret 279/2004, de 17 de desembre.

16.- Mà d’obra de l’explotació.

17.- Producció ecològica o acollida a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l’article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si és el cas.

18.- Complir el que establix l’article 3 de la Llei 2/2015 de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l’obligatorietat de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d’acord amb el que establix els punts 2 i 3 de l’article 3 de la Llei 2/2015.

II. Els SOL·LICITANTS de l’ajuda han de complir estos requisits (consulteu el seu desenrotllament en l’ article 6 de l’Orde 7/2015, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.

b) Presentar un Pla Empresarial que incloga actuacions o inversions a realitzar en l’explotació l’execució del qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions a desenrotllar després de la concessió de l’ajuda.

c) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes

d) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

e) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

f) Haver iniciat el procés d’instal·lació en l’explotació agrària en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda.

III. Una vegada realitzada la instal·lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l’interessat presentarà per escrit la sol·licitud del primer pagament de l’ajuda. Junt amb la dita sol·licitud, haurà de presentar la documentació justificativa de què s’ha realitzat la instal·lació efectiva en l’explotació. Per a això, haurà d’acreditar, si no ho ha fet abans, els requisits següents:

a) Alta en el règim d’Hisenda i Seguretat Social que li corresponga
b) Titularitat de l’explotació, amb acreditació almenys d’1 UTA
c) Acreditació de la utilització d’un servici d’assessorament
reconegut per l’Administració
d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

IV. 1. Finalitzada l’aplicació del pla empresarial, l’interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del pagament final de l’ajuda. Junt amb la dita sol·licitud ha d’acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l’article 3 de l’Orde 7/2015, que es detallen a continuació, i qualsevol altre extrem arreplegat en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat.

a) Ser agricultor actiu
b) Ser agricultor professional
c) Comptar amb competència i capacitació suficient
d) Qualificació de la seua explotació com a prioritària
e) Complir el que establix el Decret 32/2006 d’Impacte Ambiental, tal com es disposa en l’apartat 14 de l’article 3 d’esta Orde f) Complir el que establix el Decret 279/2004 d’Integració laboral, tal com es disposa en l’apartat 15 de l’article 3 de l’Orde 7/2015
g) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social
h) En el cas d’explotacions la dimensió equivalent del qual siga superior a 6 UTA segons els mòduls de l’annex 1, i en tot cas si la instal·lació es produïx en una entitat associativa, ha d’acreditar la mà d’obra.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7738, de 10/03/2016.

Clic: Implantación jóvenes agricultores

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES