Wednesday, 25 May 2022

Avaluació Ambiental i Territorial estratègica Pla Especial Casc Històric

Tràmit de consulta pública per a l’Avaluació Ambiental i Territorial estratègica Pla Especial Barri antic de Biar.

Certificat d’inici del tràmit

NNUU.

Planimetria.

Estudi d’integració paisatgística.

Memòria de sostenibilitat econòmica.

Document inicial estratègic.

Informe d’avaluació d’impacte de gènere.

Notícies relacionades