Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora. Sol·licitud Única (APAC)

AJUDA A LES INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MITJÀ PLANS DE MILLORA.

Captura

 

TRÀMIT:
Fomentar la realització d’inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar la seva
rendiment global i garantir la seva sostenibilitat i adaptació al mercat, mitjançant la implementació de plans de
millora.
Aquests plans de millora no poden tenir una durada superior a tres anys des de la resolució de la concessió o de
l’autorització d’inici d’inversions, si escau, i la seva implementació ha de justificar la consecució d’algun
els següents objectius:
a) Millora de la condicions de l’entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l’explotació,
així com d’higiene i benestar animal.
b) Millora de l’eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d’insums i
de l’impacte mediambiental de l’explotació.
c) Mesures de diversificació que afavoreixin el desenvolupament d’activitats en cicle tancat, o minimitzin els riscos
empresarials i l’impacte mediambiental.
d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat.
e) Millora de la conservació de l’entorn natural.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm 7976, de 2017.02.09.

REQUISITS GENERALS:
a) Ser titular d’una explotació agrària amb una dimensió equivalent sigui d’almenys una UTA o que arribi a tal dimensió
després de l’execució de les inversions previstes en el pla de millora.
b) Complir els requisits per ser considerat agricultor actiu, d’acord amb el que preveu el títol II, capítol I, del Reial
Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a
la ramaderia, i a altres règims d’ajuda.
c) Presentar un pla de millora de l’explotació en el qual es recullin les actuacions previstes així com la seva justificació
tècnica. Així mateix ha de quedar justificada la sostenibilitat i viabilitat econòmica de l’explotació després de l’execució de
les inversions previstes, d’acord amb els següents criteris:
1r) Acreditar una RUT mínima respecte a la renda de referència. La RUT de l’explotació ha de ser igual o superior
al 20% de la renda de referència.
2n) Després de l’execució del pla de millora no ha de disminuir la dimensió de l’explotació en UTA ni la Renda Unitària de
Treball de l’explotació com a conseqüència de les inversions realitzades. En cas que s’incrementi el nombre
d’UTA de l’explotació no ha de disminuir el Marge Net de la mateixa.
3r) Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzin exclusivament per al compliment de noves normes
comunitàries no cal justificar la millora del rendiment global de l’explotació.
d) Comprometre a exercir l’activitat agrària a l’explotació objecte de l’ajuda i mantenir les inversions durant
almenys tres anys comptats des de la data del pagament final de l’ajuda.

 1. e) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social.
  f) No estar sotmès a cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats
  2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
  g) Complir la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat d’acord el Decret 279/2004 de 17
  de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de
  subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.
  h) No tenir concedida o rebuda cap tipus de subvenció per a l’execució de les inversions sol·licitades.
  i) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.
  j) Complir el que estableix l’article 3 de la Llei 2/2015 de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern
  i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

ADDICIONALS EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES:
a) Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys.
b) Ser agricultor professional, és a dir, ser titular d’una explotació agrària, i que almenys el 50 per cent de la seva renda
total (no ingressos) l’obtingui d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part
de renda procedent directament de l’activitat agrària de la seva explotació no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda
total i el volum d’ocupació dedicat a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una
Unitat de treball agrari.
c) Acreditar posseir una capacitació suficient tal com s’estableix a l’article 2.6 de l’Ordre 29/2016.

ADDICIONALS EN CAS D’ENTITATS DE TITULARITAT COMPARTIDA:
a) Acreditar la inscripció registral de l’entitat de titularitat compartida

ESPECÍFICS EN CAS DE PERSONES JURÍDIQUES:
a) La seva activitat principal ha de ser l’agrària.
b) Reunir els requisits per a ser qualificada com PIME segons la definició de la Recomanació 2003/361 / CE.
c) Almenys un dels socis de l’entitat ha de complir els requisits exigits als agricultors individuals com
conseqüència del seu treball en l’explotació.

 

+ INFO: Inversiones en explotaciones agrarias en el marco del 2017_1028

 

 

ALTRES AJUDES

pac

 

SOL·LICITUD ÚNICA (PAC)
TRÀMIT:
Es convoquen les ajudes recollides en l’article 1 de l’Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes
a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i
dels pagaments al desenvolupament rural, com són:
1.Ayuda al règim de pagament bàsic als agricultors.
2. Un pagament per als agricultors que apliquin pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
3. Un pagament complementari per als joves agricultors que comencin la seva activitat agrícola.
4. Un règim d’ajuda associada voluntària relatiu als següents cultius.

TERMINI: 30 d’abril.

 

MÁS INFO: Solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola 2017_874

 

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES