Divendres, 30 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes als plans d’internacionalització de les PIME de la Comunitat Valenciana

Qui pot sol·licitar-ho?

PIMES amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana que disposen d’un pla d’internacionalització individual que preveja accions de promoció especifiques i que compten amb una estratègia clarament definida amb la qual abordar o consolidar la presència de l’empresa, els seus productes i les seues marques en els distints mercats exteriors que l’empresa haja definit com prioritaris en el seu Pla d’Internacionalització.

Als efectes de la present convocatòria, es considerarà pime l’entitat les característiques de la qual s’ajusten al que disposa l’annex I del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26/06/2014).

 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà als 15 dies hàbils a partir de la dita publicació. (DOGV núm. 7910 de 4/11/2016)

 

 

Mes informació: IVACE

captura

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES