Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2019

EAUTOE 2019 – Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

Interessats/Sol·licitants

Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

 • Interessats/Sol·licitants

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

  Requeriments

  4. Requisits

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

  4.1. La concessió de la subvenció requerirà:
  a) Haver iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2019. A aquest efecte, es considerarà com a data d’inici la que conste en el document de declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (models 036 o 037).
  b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat.
  c) Figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms, o equivalent, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
  d) No haver figurat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l’inici de l’activitat.
  e) Desenvolupar l’activitat de manera independent.
  f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d’altres subvencions de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per constitució com a autònom.
  g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, (AEDL-Biar).

  4.2. Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l’annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part d’aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses d’explotació vinculades a l’activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.
  L’aplicació d’aquest règim suposa que l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s’entendrà per única empresa la definició establida en l’apartat 2 de l’article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no pot excedir els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l’import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  Les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 es podran acumular amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Es poden acumular amb ajudes de minimis concedides d’acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que estableix l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no es poden acumular amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb una ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió adoptats per la Comissió.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentL’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:
  a) Persones desocupades en general: 2.500 euros
  b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
  c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
  d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros
  Els imports establits en les lletres a, b i c s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s’hagen justificat les condicions establides i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l’existència de crèdit suficient.

 • Termini de presentació

  Inici endemà publicació de l’extracte d’aquesta Resolució en DOGV i finalitzarà 1 d’octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d’inici que conste en la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris. (DOGV núm. 8480 de 06/02/2019).

 

+ info.: https://bit.ly/2E1oRh8

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES