Saturday, 25 June 2022

Ajudes de 2019 per a cooperatives i societats laborals

Líneas (clic a cada línia, ampliarà la informació)

Ayudas para la constitución de una nueva cooperativa o sociedad laboral para el ejercicio 2019. Economía social.

La concessió de subvencions destinades a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral, sempre que tingui, almenys amb dos persones socis treballadores o de treball efectivament incorporades a la mateixa.

En concret:
1. La subvenció es concederà a les noves cooperatives, de treball associat o amb persones socis treballadores, ia les societats laborals constituïdes en l’exercici corresponent (* veure NOTA) i inscrites en el registre competent en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que, en dicha data, hagueren incorporat efectivament a la prestació laboral almenys a dos persones socis treballadores o de treball.
2. També podran sol·licitar la subvenció a les empreses que, reuneixen el restant de requisits establerts a l’article 18 de l’Ordre 23/2016 i s’han constituït en els últims 6 mesos de l’exercici immediatament anterior (* veure NOTA), sempre que en la data de sol·licitud figuren inscrits en el registre públic competent, s’han incorporat efectivament, almenys, a dos o quatre persones associades, segons procedeixi per la quantia de l’ajuda sol·licitada i es mantinguin activades durant l’exercici en què sol·liciteu l’ajut.

* NOTA: d’acord amb el resolut vuitè de la Resolució de convocatòria de l’exercici 2019 poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l’any 2018, o en el 2019 abans de la presentació de la corresponent sol.licitud, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantingui en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral, com a mínim, a dues persones sòcies treballadores o de treball.

El termini de presentació de sol·licituds serà DESPRÉS EL dia 28 DE JULIOL DE 2019 Fins al dia 12 de juliol de 2019, tots dos inclosos (d’acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s’ha publicat al DOGV núm. 8462, de 11 / 01/2019).

 

Ayudas para asistencias técnicas a cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2019. Economía social.

La concessió de subvencions dirigides a la prestació d’assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s’indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

Aquesta assistència tècnica:

1.- Haurà de consistir en alguna de les següents modalitats:
a) Contractació de directors i gerents durant el primer exercici de vigència del contracte.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, llevat dels que siguin exigits en la tramitació d’expedients administratius per a l’obtenció d’autoritzacions i / o subvencions.
c) Informes econòmics i auditories, sempre que uns i altres no es realitzin per complir una obligació normativament establerta.
d) Assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial. Aquest supòsit no podrà referir-se a tasques d’assessorament que per la seva naturalesa tinguin caràcter ordinari i continuat en l’activitat de l’empresa, i ha de circumscriure únicament a aquelles de caràcter extraordinari que afectin la viabilitat de la mateixa o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització oa la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació, que contribueixin a una millora de la seva competitivitat.

2.- Aquests serveis d’assistència tècnica a la gestió i producció hauran de ser prestats per empreses especialitzades que reuneixin garanties de solvència professional.

3.- En l’exercici 2019 només serà subvencionable l’assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l’exercici 2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2019 FINS AL dia 29 de MARÇ de 2019, ambdós inclosos (d’acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s’ha publicat en el DOGV núm. 8462, d’11 / 01/2019).

 

Ayudas para la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2019. Economía social.

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a socis treballadors o de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de desocupats i de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s’integren com a socis.

En concret, en l’exercici 2019 aquesta incorporació serà subvencionable sempre que s’hagi produït efectivament durant l’exercici 2019 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o hagi tingut lloc en els cinc últims mesos de l’exercici 2018.

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2019 FINS AL dia 31 de JULIOL de 2019, ambdós inclosos (d’acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s’ha publicat en el DOGV núm. 8462, d’11 / 01/2019).

Tanmateix, cal tenir en compte que en 2019 aquestes subvencions es concedeixen en règim de convocatòria oberta amb dos períodes: el primer fins al dia 29 de març de 2019, inclusivament; i el segon entre el dia 30 de març de 2019 i el dia 31 de juliol de 2019, inclusivament; tot això en els termes i condicions que preveu l’article 15.8 de l’Ordre 23/2016 de bases reguladores i en l’apartat 4 de l’resolc sisè de la Resolució de convocatòria.

Ayudas para la realización de inversiones en cooperativas en el marco del I Plan de Apoyo y Fomento del Cooperativismo 2018. Economía social.

La concessió de subvencions destinades a la realització d’inversions en cooperatives, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització d’aquestes empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seva competitivitat, i de facilitar la seva consolidació.

En concret podran ser objecte de subvenció les actuacions que consisteixin en la realització d’inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d’adquisició de la propietat dels béns determinats en la Resolució de convocatòria específicament afectes a la realització de l’objecte social de l’entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de les cooperatives que acreditin un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball oa persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Veure detall de les inversions objecte d’aquests ajuts a l’apartat ‘Informació complementària’ d’aquest tràmit.

Podran sol·licitar aquestes ajudes en el termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV, en extracte, de la corresponent Resolució de convocatòria (que en l’exercici 2018 s’ha publicat en el DOGV núm. 8398, de 2018.10.05).

 

Ayudas para la realización de inversiones en cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2019. Economía social.

La concessió de subvencions destinades a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals, per tal de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seva competitivitat, i de facilitar la seva consolidació .

En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d’inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d’adquisició de la propietat dels béns específicament afectes a la realització de l’objecte social de l’entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball oa persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Veure detall de les inversions objecte d’aquests ajuts a l’apartat ‘Informació complementària’ d’aquest tràmit.

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2019 FINS AL dia 29 de MARÇ de 2019, ambdós inclosos, llevat les destinades a les OBRES a què es refereix l’article 16.4.g) de l’Ordre 23/2016, per a les quals podran presentar-se sol·licituds FINS el 28 de FEBRER de 2019, inclusivament (tot això d’acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s’ha publicat en el DOGV núm. 8462, de 2019.01.11).

 

 

 

 

Notícies relacionades