Dijous, 8 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en RETA, municipis < 5.000 habitants

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2022 (TRRETA). Treball.

Interessats/Sol·licitants

1. Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana:
– Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit d’adreça i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d’altri, d’acord amb el que s’estableix en l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom.
– I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l’apartat “Requisits” d’aquest tràmit.

També s’inclouen els treballs, realitzats de manera habitual, en el territori de la Comunitat Valenciana, per familiars de les persones definides en el paràgraf anterior que no tinguen la condició de treballadors per compte d’altri, conforme al que s’estableix en l’article 1.3.e del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

Requeriments

A) Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’aquestes ajudes han de reunir els REQUISITS següents:

1. Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

2. Complir, dins de l’any natural de la publicació de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs, i s’ha d’haver donat d’alta en el RETA en el període comprés entre el 01/01/2017 i el 31/12/2019, els dos inclusivament.

3. Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5.000 habitants.

4. Estar donat d’alta, en el cas de les persones treballadores autònomes, en el Cens d’obligats tributaris de l’Agència Tributària, i el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada ha de correspondre a un municipi de menys de 5.000 habitants.
En conseqüència amb l’anterior, els domicilis comunicats a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en el moment de l’alta, hauran de ser coincidents en aquest moment amb els registrats tant en el Padró, com en l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a l’efecte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

5. No comptar amb més de 9 treballadores o treballadors contractats per compte d’altri el dia de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

B) EXCLUSIONS

De conformitat amb el que disposa l’article 3 de l’Ordre 5/2020, de bases reguladores, i el resolc tercer de la resolució de convocatòria:

1. No podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
b) Les que exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa.
c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
d) Les persones sòcies de societats civils irregulars.
e) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals.
f) Les persones autònomes sòcies d’una cooperativa de treball associat.
g) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.
h) Membres del cos únic de notaris.
i) Membres del cos de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, així com els del cos d’aspirants.
j) Les persones treballadores autònomes i els “autònoms col·laboradors” que hagen obtingut uns rendiments d’activitats econòmiques i rendiments nets del treball, respectivament, durant l’exercici 2020, superiors a 34.581,60 euros.
En cas que no hi haja obligació de presentar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), s’ha d’acreditar mitjançant un certificat negatiu d’hisenda.

2. Les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

3. Haver sigut sancionat amb caràcter ferm en via administrativa, en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per la comissió d’infracció greu en matèria de relacions laborals consistent en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, mitjançant la seua utilització en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels previstos legalment, reglamentàriament, o mitjançant un conveni col·lectiu quan aquestes situacions puguen ser determinades per la negociació col·lectiva.

4. Així mateix, serà motiu d’exclusió el fet d’haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si és el cas, de reintegrament de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

C) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l’Administració de la Generalitat actuant en representació d’una altra persona (física o jurídica), aquesta s’ha d’inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l’ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS de l’Administració general de l’Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l’apartat “Enllaços” d’aquest tràmit.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 19 D’ABRIL DE 2022 FINS AL dia 6 DE MAIG DE 2022, els dos inclosos (d’acord amb la resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9320, de 19/04/2022).

1.1. La QUANTIA de la subvenció serà:

a) 3.000,00 euros en els supòsits de:
– Dones víctimes de violència de gènere.
– Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
– Persones víctimes del terrorisme.
– Persones amb 48 o més anys d’edat.

De conformitat amb l’article 19 de les bases reguladores, l’acreditació d’estos supòsits ha de realitzar-se en la forma que s’indica més avant en l’apartat 1.3.

b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats.

c) 2.600,00 euros en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats.

Resum, clic

Enllaç

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES