Monday, 15 August 2022

Ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible

La concessió de subvencions destinades a contribuir a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’economia del bé comú (EBC).

En concret, les accions per a les quals podran concedir-se aquestes ajudes són les que es detallen en l’apartat “Informació complementària” d’aquest tràmit.

 

 

Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats següents:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment dels principis vinculats a l’empresa social i/o de l’EBC.

b) Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l’empresa social i de l’EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d’investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l’economia sostenible, l’empresa social o l’EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia o depenguen o es troben adscrits a una universitat.

 

Requeriments

1. Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d’aquestes ajudes han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S’entendrà com a data d’inscripció la de l’assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d’aquest assentament.

b) Tindre domicili social o establiment permanent al territori de la Comunitat Valenciana.

No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions.

2. Els centres, instituts i ens universitaris a què es refereix la lletra c de l’apartat “Interessats/Sol·licitants” d’aquest tràmit han de complir els requisits per a ser considerats organismes d’investigació, tal com estableix l’apartat 2.1 del marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01), i d’acord amb la definició d’organisme d’investigació recollida en la lletra ee de l’epígraf 15 de l’apartat 1.3 del marc esmentat.

3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l’Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d’una altra persona (física o jurídica), aquesta s’ha d’inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l’ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS de l’Administració general de l’ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l’apartat “Enllaços” d’aquest tràmit.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes ajudes serà DES DEL dia 1 DE MARÇ DE 2021 FINS AL dia 30 DE MARÇ DE 2021, els dos inclosos (en 2021 la resolució de convocatòria s’ha publicat en el DOGV núm. 8972 de 10/12/2020).

 

 

Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021.Economía

Notícies relacionades