Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes dirigides a les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana

Ajudes empreses turístiques de la Comunitat Valenciana.

Programa 1: Suport a la singularitat de l’oferta turística.

COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES:

1. Formaran part del cost subvencionable els gastos que corresponguen de manera indubtable al desplegament i execució de les actuacions proposades, a partir de la data assenyalada en l’Art. 4 de la resolució de 29 de febrer de 2016. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d’acord amb el que disposa la resolució de 29 de febrer de 2016, puguen ser objecte d’ajuda.
L’IVA de l’actuació podrà formar part del cost subvencionable, sempre que siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable.

2. No resultaran subvencionables: les inversions en manteniment o la mera substitució dels equips i les instal·lacions que no suposen una millora substancial del rendiment energètic o una reducció del consum de recursos.

3. La quantia de la subvenció, sense perjuí del que establix l’article 8.3 de la resolució de 29 de febrer de 2016 per al cas que es produïsquen empats en l’orde de prelació que s’establisca, serà la quantitat que resulte d’aplicar sobre el cost subvencionable el percentatge de subvenció que corresponga segons el barem que s’establix a continuació:
– per a actuacions dirigides a l’impuls del turisme inclusiu es concedirà fins a un 70% del cost subvencionable.
– per a la resta d’actuacions es concedirà fins a un 50% del cost subvencionable.

4. L’import de la subvenció no superarà els 50.000 euros en cap. VII i 10.000 en cap. IV per establiment.

5. No es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable del qual siga inferior a 3.000 euros en gastos corrents i 15.000 en gastos d’inversió.

Programa 2: Suport a la prestació de serveis turístics innovadors

COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES:

1. Formaran part del cost subvencionable els gastos que corresponguen de manera indubtable al desplegament i execució de les actuacions proposades, a partir de la data assenyalada en l’Art. 4 de la resolució de 29 de febrer de convocatòria d’ajudes. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d’acord amb el que disposa la present resolució, puguen ser objecte d’ajuda.
L’IVA de l’actuació podrà formar part del cost subvencionable, sempre que siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable.

2. La quantia de la subvenció, sense perjuí del que establix l’article 8.3 de la resolució de 29 de febrer per al cas que es produïsquen empats en l’orde de prelació que s’establisca, serà la quantitat que resulte d’aplicar un percentatge de fins a un 70% del cost subvencionable.

3. L’import de la subvenció no superarà els 50.000 euros en cap. VII i 10.000 en cap. IV per establiment.

4. No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 3.000 euros, en gasto corrent i 15.000 euros en gastos d’inversió.

Clic: Ajudes dirigides a les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES