Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el (RETA) dels autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants

Ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el (RETA) dels autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants

REQUISITS:

1. Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

2. Complir, dins de l’any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.

3. Estar empadronades en un municipi amb menys de 5.000 habitants.

4. Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants.

QUANTIA:

a) 3.000 euros en els supòsits de:

– Dones víctimes de violència de gènere.

– Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

– Persones víctimes del terrorisme.

– Persones amb 48 o més anys d’edat.

b) 2.800 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats.

c) 2.600 euros en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats

La concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit

disponible en cada convocatòria destinat a atendre les mateixes.

TERMINI:
El termini per a presentació de sol·licituds es fixarà anualment en la resolució per la qual s’efectue la convocatòria d’aquestes subvencions i es done publicitat als crèdits
pressupostaris que les financen.

LEGISLACIÓ: 15876_descarga

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES