Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ayudes creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom Labora

EAUTOE 2020- Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

– projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;
– activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d’oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;
– idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Sol·licitants: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Quantia de l’ajuda: L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:
a) Persones desocupades en general: 2.500 euros
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.
Els imports establits en les lletres a, b i c s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

La liquidació de les ajudes es farà una vegada s’hagen justificat les condicions establides i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l’existència de crèdit suficient.

Què s’ha de presentar?

Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d’un representant, l’acreditació de la representació.
b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n’han de presentar dos exemplars.
c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
f) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
g) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.
h) Declaració d’alta en el Cens d’obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.
i) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d’exercents s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d’obligats tributaris.

Obligacions

A més del que disposa l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:
a) Mantindre l’activitat per compte propi i l’alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d’efectes de l’alta en aquest règim. Durant aquest període, no podran integrar-se en les estructures a què fa referència el punt 3 del resolc tercer.
b) Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió.
c) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions, relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
d) Comunicar a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
e) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l’aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests.
f) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l’entitat perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros.
g) Aportar, en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment de l’activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

Termini de presentació

Inici a l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en DOGV (25 de febrer) i finalitzarà el 30 de setembre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d’inici que conste en la declaració d’alta en el Cens d’obligats tributaris. En el cas que l’alta haja tingut lloc abans de la publicació de l’extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l’endemà de la publicació.

Más info.: AEDL-Biar // Clic

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES