Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes Pla Resistir Biar II

«Ajudes Parèntesi Biar II» Pla Resistir

REQUISITS

Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superen els deu empleats, que exercisquen la seua activitat en la localitat de Biar, i que la mateixa es corresponga, en concordança amb el que s’estableix en l’esmentat Decret llei 1/2021, amb alguna de les relacionades en l’Annex I d’aquesta convocatòria, i que complisquen els següents requisits:

a) Que estiguen donades d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (IAE), així com en el Règim corresponent de la Seguretat Social amb data de presentació de la sol·licitud.

b) No tindre deute algun pendent amb l’Ajuntament de Biar.

ANNEX I – Codi CNAE (Activitat beneficiària)

 

TERMINI

El termini per a la presentació serà de 20 dies naturals, comptats des de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Finalitzant el dia, 31 de maig de 2021.

SOL·LICITUD

SEU ELECTRÒNICA BIAR

https://biar.sedelectronica.es/info

BASES

Bases convocatòria Plan Resistir II

ANEXOS

Annex II. Sol·licitud

Annex III. Representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits del procediment

Annex IV. Declaració responsable treballadors

Annex V. Declaració responsable

Annex VI. Manteniment tercers

Annex VII. Compte justificatiu

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES