Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes Pla Resistir Biar

“Ajudes Parèntesi Biar” Pla Resistir

REQUISITS

Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superen els deu empleats, que exercisquen la seua activitat en la localitat de Biar, i que la mateixa es corresponga, en concordança amb el que s’estableix en l’esmentat Decret llei 1/2021, amb alguna de les relacionades en l’Annex I d’aquesta convocatòria, i que complisquen els següents requisits:

a) Que estiguen donades d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (IAE), així com en el Règim corresponent de la Seguretat Social amb data de presentació de la sol·licitud.

b) No tindre deute algun pendent amb l’Ajuntament de Biar.

ANNEX I – Codi CNAE (Activitat beneficiària)

4781 – Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782 – Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789 – Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

5510 – Hotels i allotjaments

5520 – Allotjaments turístics i altres

5530 – Càmpings i aparcaments de caravanes

5590 – Altres allotjaments

5610 – Restaurants i llocs de menjar

5621 – Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629 – Altres serveis de menjars

5630 – Establiments de begudes

5914 – Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911 – Activitats d’agències de viatges

7912 – Activitats dels operadors turístics

7990 – Altres serveis de reserves

8230 – Organització de convencions i fires

9001- Arts escèniques

9002 – Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 – Creació artística i literària

9004 – Gestió de sales d’espectacles

9102 – Activitats de museus

9103 – Gestió de llocs i edificis històrics

9311 – Gestió d’instal·lacions esportives

9312 – Activitats dels clubs esportius

9313 – Activitats dels gimnasos

9319 – Altres activitats esportives

9321 – Activitats dels parcs d’atraccions

9329 – Altres activitats recreatives i entretenimien

TERMINI

El termini per a la presentació serà de 20 dies naturals, comptats des de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Finalitzant el dia, 06 d’abril de 2021.

Publicació BOPA: Núm. 50 del 15-03-2021

BASES – SOL·LICITUD

SEU ELECTRÒNICA BIAR

Publicación BOPA: Nº 50 del 15-03-2021

https://biar.sedelectronica.es/info

 

 

Bases convocatoria Plan Resistir

ANNEXOS

Anexo II. Solicitud

Anexo III. Representación para la realización por medios telemáticos de trámites del procedimiento

Anexo IV. Declaración responsable trabajadores

Anexo V. Declaración responsable

Anexo VI. Mantenimiento terceros

Anexo VII. Cuenta justificativa

Bases i annexos pla resistir, valencià

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES