Tuesday, 24 May 2022

Ajudes previstes en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

TECG-Ajudes previstes en la submedida 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 “Suport per a la realització d’operacions conforme a la estratègia de desenvolupament local participatiu” dels Grups d’Acció Local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D’ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT

Concessora per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la subordinada 19.2 del PDR CV-2014-2020 “Suport per a la realització de les operacions conforme a la estratègia de desenvolupament local participatiu” que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) és el document de programació de les actuacions de la Generalitat Valenciana, per a l’aplicació de la política de desenvolupament rural en el seu àmbit territorial en aquest període, i canaliza els fons europeus i nacionals destinats a aquesta política. El fons europeu que finança aquestes actuacions és el Fons Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, Suport per al desenvolupament local de LEADER, està destinada a millorar la governança, mobilitzar el potencial endògens de les zones rurals i millorar la qualitat de vida de les zones rurals, fent especial èmfasi en la promoció del desenvolupament local d’aquestes zones.
La intervenció en el territori a través d’estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels Grups d’Acció Local constitueix l’essència del enfocament o metodologia LEADER.
La metodologia LEADER té com a punt principal la col·laboració entre els agents socials i econòmics d’un territori, que implementen en el seu territori una sèrie d’actuacions contemplades en la seva estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP). Els Grups d’Acció Local LEADER 2014-2020 han estat seleccionats per mitjà de l’Ordre 5/2016, de 11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Les ajudes abasten tres línies d’actuacions (ajudes incloses a la subordinada 19.2)

GAL LEADER 2014-2020

Poden sol·licitar les presents ajudes als promotors de les inversions que es detallen a continuació:

Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajuntaments, comunitats i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de vots o de la capacitat efectiva de decisió.

Els Grups d’Acció Local (GAL, en endavant)

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria començarà a comptar des del dia següent de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’extracte de la mateixa (DOGV nº 8451 de data 26/12/2018) i finalitzarà el 28 de febrer de 2019.

 

GAL LEADER 2014-2020

 

Enlace procedimiento PROP

 

 

Notícies relacionades