Sunday, 22 May 2022

Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

TECG-Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 “Suport per a la realització d’operacions de conformitat amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu” dels grups d’acció local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D’ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT

 

 • Sol·licitants

Poden sol·licitar aquestes ajudes els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors, així com les societats o les associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.

Els grups d’acció local (GAL, d’ara en avant)

 

 • Requeriments

  Els i les sol·licitants han de complir una sèrie de requisits en el moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda:

  a) Portar la comptabilitat de l’activitat subvencionada segons la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Figurar en l’objecte social dels seus estatuts l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense).

  c) Complir el requisit de ser microempresa o PIME, d’acord amb la definició recollida en l’apartat 2 de l’article 4, de l’Ordre 13/2018, en el cas d’activitats econòmiques, amb independència de la forma jurídica que tinguen.

  d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas de sol·licitar ajudes per a fer obres o equipament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S’han de mantindre el compromisos de manteniment de l’activitat segons el que s’estableix en l’article 6.d.

  e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla, per a empreses amb 50 treballadors o més, segons el que es preveu en l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

  f) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats, en el cas d’empreses, quan s’establisca així en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest, segons el que es preveu en l’article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

  g) Complir l’obligació pel que fa a la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

  No poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques en qui concórreguen les circumstàncies contingudes en el punt 3 de l’article 5 de l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 “Suport per a la realització d’operacions de conformitat amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu” dels grups d’acció local LEADER 2014-2020.

  Obligacions:
  Els i les beneficiàries de les ajudes queden vinculades per una sèrie d’obligacions, que es recullen en l’article 6 de l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril.

   

 • Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes d’aquesta convocatòria serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV 8797 24/04/20)

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i terminis, establit en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d’acord amb el que es preveu en aquesta disposició, excepte que s’haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d’entrada el primer dia hàbil després de l’aixecament de la suspensió.

Resum, clic y descàrrega. 

Notícies relacionades