Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Beques salari per a estudiants universitaris, Conselleria

Beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitants

– L’alumnat que inicie, en règim presencial i de matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs d’ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau. A més, per a poder optar a aquesta beca, els sol·licitants no poden haver estat matriculats anteriorment en cap altre estudi universitari oficial.
– Així mateix, podrà ser beneficiari d’aquestes beques l’alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari en convocatòries anteriors d’aquestes beques salari, i que complisca els requisits acadèmics establits en la convocatòria que s’aprove per a cada curs.

EXCLUSIONS:
No s’inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització d’estudis de màster universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats.

Requeriments

Requisits generals exigibles
a) Ser espanyol, o tindre la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié.
Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes al seu càrrec i els descendents directes al seu càrrec menors de 21 anys.
En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. En tot cas, hauran d’haver sigut contribuents en l’exercici 2018 de l’IRPF, per activitats econòmiques i/o per rendiments del treball exceptuant els provinents de les beques salari regulades en aquesta convocatòria i les de naturalesa anàloga.
b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit s’ha de mantindre durant tot el curs acadèmic.
c) Cursar estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la base segona d’aquesta ordre, en universitats públiques de la Comunitat Valenciana i en els seus centres públics adscrits.
d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol d’aquest nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser beneficiaris de beca els estudiants als quals només els falte, per a l’obtenció del títol, l’acreditació d’un determinat nivell de coneixement d’un idioma estranger.
e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s’estableixen en aquesta ordre.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 15 d’octubre de 2020. (DOGV núm. 8906 de 16/09/2020).
Data d’inici: 17/09/2020
Data de fi: 15/10/2020

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

MES INFO. CLIC

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES