Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Bonificació impost sobre activitats econòmiques

Mitjançant la present comunicació, des de la Regidoria d’Hisenda i l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local ens agradaria recordar els incentius fiscals vigents per al present any 2021 en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i que podrien resultar del seu interés.

En aquest sentit, fins al dia 31 de març es podrien sol·licitar les següents bonificacions en l’IAE:

Davant SUMMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, fins al 31 de març es podria sol·licitar qualsevol de les dues següents bonificacions mitjançant la simple presentació de la Sol·licitud / Declaració Responsable que s’adjunta a la present comunicació:

                               1) Una bonificació del 20 per cent aplicable a la quota de l’exercici 2021 per a activitats econòmiques desenvolupades per entitats a les quals resulte d’aplicació durant l’exercici 2020 el règim especial d’incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió previst en el Capítol XI del Títol VII de la Llei 27/2014, de l’Impost de societats, que van iniciar la seua activitat amb anterioritat al 14 de març de 2020 i que hagen vist reduïda la seua xifra de negocis en almenys un 20 per 100 en l’exercici 2020 respecte de l’exercici 2019. La bonificació té caràcter pregat i se sol·licitarà davant Summa Gestió Tributària abans del 31 de març de 2021 i serà incompatible amb la bonificació per declaració de pèrdues econòmiques. A l’efecte d’acreditar la reducció de la xifra de negocis es presentarà declaració responsable amb indicació de les xifres de negoci dels exercicis 2019 i 2020. La veracitat de les dades declarades serà objecte de comprovació a posteriori per l’Administració tributària.

                               2) Una bonificació del 20 per cent aplicable a la quota de l’exercici 2021 per a activitats econòmiques desenvolupades per entitats a les quals resulte d’aplicació durant l’exercici 2020 el règim especial d’incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió previst en el Capítol XI del Títol VII de la Llei 27/2014, de l’Impost de societats, i que declaren pèrdues durant el citat exercici 2020.

Davant l’AJUNTAMENT DE BIAR (atés que requerirà una posterior aprovació pel Ple Municipal), fins al 31 de març es podria sol·licitar la bonificació per creació d’ocupació del 25% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat, en almenys un treballador, la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit del 100% de la jornada laboral, durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació (en aquest cas, 2020), en relació amb el període anterior a aquell (això és, l’any 2019).

                L’interessat haurà d’acreditar el manteniment de l’ocupació del treballador contractat durant els dos anys següents a la concessió de la bonificació (2022 i 2023), havent de reintegrar l’import bonificat en cas d’incompliment.

Clic: Més informació.

20201119_Anexo I Declaración responsable SUMA

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES