Tuesday, 24 May 2022

Convocatòria d’ajuts de suport a la promoció exterior

 

Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils iniciant-se el seu còmput el dia següent a la publicació de l’extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris dels ajuts

De conformitat amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre 13/2016, de 2 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització, podran ser beneficiaris de les ajudes les associacions sectorials, les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana que s’especifiquen en cada apartat d’aquesta resolució.
A l’efecte de les ajudes regulades en aquesta resolució s’entendrà per pimes aquelles empreses que reuneixin els requisits següents:
a) Que ocupen menys de 250 persones.
b) Que el seu volum de negocis anual no excedeixi de 50 milions d’euros o que el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros.

En la categoria de les pimes, es defineix una petita empresa com una empresa:

a) Que ocupe menys de 50 persones.
b) Que el seu volum de negocis anual no excedeixi de 10 milions d’euros o que el seu balanç general anual no excedeixi de 10 milions d’euros.

Més informació: RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2016. Enllaç: convocatoria-de-ayudas-de-apoyo-a-la-promocion-exterior-2016_7181

Notícies relacionades