Tuesday, 24 May 2022

Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de secretaria-intervenció

S’adjunta documentació administrativa al respecte d’aquest procediment:

Bases de la convocatòria.

-Edicte BOPA d’inici del termini de presentació d’instàncies

Model d’instància

Resolució amb el llistat d’aspirants admesos

– Convocatòria per a la realització de l’exercici de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, de conformitat amb la base 6.1 de les Bases.

Quadre de notes finals.

Notícies relacionades