Dilluns, 3 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Convocatòria sessió plenaria ordinària del mes de març.

(…)PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 30 de març de 2017 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 2/17
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA.
3º.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS Nº 2/2017. (296/17)
4º.- MOCIÓ DRETS LINGÜÍSTICS PARTIT POPULAR (241/17)
5º.- DECLARACIÓ SERVEIS SOCIALS COM A SERVEIS ESSENCIALS DEL M.I. AJUNTAMENT DE BIAR. (302/17)
6º.- PRECS I PREGUNTES.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES