Sunday, 22 May 2022

Diverses ajudes per a empreses per diferents entitats

Et deixem diverses línies d’ajuts de diferents administracions, fes clic a l’enllaç per ampliar informació.

Ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2020. Economia.

Interessats / Sol·licitants

– Es poden acollir a aquests ajuts les següents entitats:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguin entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l’empresa social i / o de l’EBC.

b) Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzin actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l’empresa social i de l’EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguin a terme activitats de recerca i / o formació especialitzada en matèries vinculades a l’economia sostenible, l’empresa social o l’EBC, ja tinguin personalitat jurídica pròpia, ja depenguin o estiguin adscrits a una universitat.

– EXCEPCIÓ:
Les pimes que hagin estat beneficiàries de subvenció en les convocatòries d’ajuts a l’economia sostenible l’any 2019 o 2018 NO PODRAN ACCEDIR NI SER BENEFICIÀRIES DELS AJUTS DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE 2020.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts serà DES DEL dia 2 DE MARÇ DE 2020 FINS AL dia 30 DE MARÇ DE 2020, ambdós inclosos (el 2020 la Resolució de convocatòria s’ha publicat en el DOGV núm. 8706, de 27/12 / 2019).

Ajudes als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d’Internacionalització per a les PIME de la Comunitat Valenciana 2020

Interessats / Sol·licitants

Pimes que hagin participat en els programes de Tutories de IVACE Internacional durant l’any 2016, així com les pimes que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant l’exercici 2017, 2018 2019 o 2020. Les PIME han de tenir seu social a la Comunitat Valenciana, no incórrer en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i complir amb la resta de requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre 20/2016, de 19 d’octubre.

Queden excloses de la present convocatòria les pimes que desenvolupin activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d’abril (BOE 102, 28 de el 04 de l’ 2007).

A efectes de la present convocatòria, es considerarà pime l’entitat les característiques s’ajustin al que disposa l’annex I de l’Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 de l’Tractat (DO l 187 de 2014.06.26).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 19 de juny de 2020.

Ajudes destinades a el foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica 2020 (Fons de Promoció de el Pla Eòlic)

Interessats / Sol·licitants

Es poden acollir a aquests ajuts empreses i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d’habitatges.
Les entitats beneficiàries hauran d’acreditar la capacitat tècnica i econòmica suficient per dur a terme les actuacions susceptibles de suport.
Quan qui sol·liciti l’ajut tingui la condició d’empresari o empresària individual, només es donarà suport als projectes que estiguin associats a el desenvolupament d’una activitat econòmica, i el domicili social de l’activitat no es trobi ubicat en un immoble que tingui o pugui tenir ús residencial o d’habitatge.
Seran així mateix d’aplicació les condicions i requisits que preveuen els articles 4 i 25 de l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia següent a de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm 8754 de 2020.03.04), i finalitzarà el 3 d’abril de 2020 a les 23:59:59 hores.

 

 

Notícies relacionades