martes, 07 diciembre 2021

Convocatòria de ple extraordinari i urgent.

“PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària i urgent del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 30 de novembre de 2016 a les 19.30h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2º.- PREN POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR”

Notícias relacionadas