domingo, 05 diciembre 2021

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar.

(…)

Conforme al que es disposa en els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda Vè. convocat a la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament, 28 de juny de 2017, a les 20.00h., per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS Nº 6/17 i Nº 7/17
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- APROVACIÓ EXPLICA GENERAL EXERCICI 2016. Nº389/17
4º.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Nº 617/17
5º.- INICIE EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT CONCESSIÓ, PER Al SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE DE BIAR. Nº 1397/17
6º.- ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC. Nº 505/17
7º.- PRECS I PREGUNTES.

 

(…)

 

Notícias relacionadas