martes, 09 agosto 2022

Ple ordinari del mes de febrer

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/2021
2.INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Expedient 223/21
3.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ D’APLICACIÓ DE L’Art. 7 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’APROFITAMENT D’ESPAIS D’ÚS PÚBLIC MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I Art. 6.C) DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. Expedient 167/2021.
4.APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT D’ESPECIAL INTERÈS OBRA I BONIFICACIÓ DEL ICIO. Expedient 683/2020.
5.APROVACIÓ, SI ESCAU, BONIFICACIÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS **ECONÓMICASExpediente 46/2021.
6.APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS DE RECÀRREGA DE TITULARITAT MUNICIPALExpediente 1314/2020.
7.APROVACIÓ, SI ESCAU, INICI DE L’Exp. DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE BIAR- PLA EDIFICANT. Expedient 1284/2020.
8.APROVACIÓ, SI ESCAU, DECLARACIÓ D’INTERÈS ESPECIAL HISTÒRIC ARTÍSTIC I BONIFICACIÓ DEL ICIO D’OBRA. Expedient 1195/2020.
9.MOCIÓ GRUP POPULAR PER A SOL·LICITAR A CONSELLERIA QUE ES REPLANTEGE LA UBICACIÓ DEL NOU PALACIO DE JUSTÍCIA DE VILLENA. Expedient 222/2021.
10.MOCIÓ GRUPS POLÍTICS DIA DE LA DONA TREBALLADORA. Expediente 216/2021.
11.MOCIONS URGENTS
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
12.PRECS I PREGUNTES

Read on to learn about them. cialis drug Learn more.

Notícias relacionadas