Saturday, 16 October 2021

Ple extraordinari de constitució de la nova corporació

(…)

PRIMER. Convocar Sessió Extraordinària de Ple que tindrà lloc en la Sala d’actes de la Casa Consistorial, a les 12.00h. del pròxim:
 Dia 15 de juny de 2019 (primera convocatòria)
 Dia 17 de juny de 2019 (segona convocatòria cas de no existir quòrum exigit en la primera)

SEGON. Ordre del dia de la Sessió:

ORDRE DEL DIA

1r.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SA.

TERCER.- Traslladar la present Resolució als Regidors electes, que hauran de personar-se en aquest acte, d’acord amb la legislació aplicable, proveïts de la següent documentació:

 Acreditació de la seua personalitat
 En cas que no s’hagueren presentat amb anterioritat en Secretaria de l’Ajuntament:
 Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona (Art. 195 de la Llei orgànica Reguladora del Règim Electoral General).
 Acreditació de les declaracions formulades davant la Secretaria de l’Ajuntament, relatives a:
 Béns patrimonials
 Causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que li proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics.

 

    •   (…)

Notícies relacionades