Wednesday, 20 October 2021

Ple extraordinari de l’ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 15 d’abril de 2019 a les 13.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC D’EXECUCIÓ ADEQUACIÓ, ACCESSIBILITAT I MUSEALIZACIÓN DEL CASTELL. Núm. 1250/17
2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIOSNº1/19. Núm. 386/19
3r.- COMPTE GENERAL 2018. Núm. 384/2019
4t.- APROVACIÓ PLA LOCAL PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS. Núm. 285/18.

(…)

Notícies relacionades