Monday, 25 October 2021

Ple extraordinari de l’Ajuntament de Biar

(…)

 

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 12 de juny de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS Núm. 7/19, Núm. 8/19 I Núm. 9/19

(…)

Notícies relacionades