Tuesday, 19 October 2021

Ple extraordinari de l’Ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 3 de juliol de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor Acctal. duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE. Núm. 602/19
2n.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. Núm.602/19
3r.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Núm. 602/19
4t.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS. Núm. 602/19
5è.- RÈGIM DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS. Núm. 602/19
6è.- DONAR COMPTE Al PLE DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
– CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ PORTAVEUS.
– NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE
– COMPOSICIÓ, COMPETÈNCIES I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN.

7è.- MOCIÓ URGENT AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT PER A l’EXERCICI DEL CÀRREC DE L’ALCALDIA.
8è.- MOCIÓ URGENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 2/19. Núm. 746/19
9è.- MOCIÓ URGENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Núm. 2/19. Núm. 749/19
10è.- MOCIÓ URGENT MODIFICACIÓ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS. Núm. 758/19

(…)

Notícies relacionades