Saturday, 16 October 2021

Ple extraordinari de l’ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 7 de novembre de 2019 a les 9.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- DECLARACIÓ DE FESTES DE MAIG COM A FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Núm. 1180/19.
2n.- DECLARACIÓ DE LA FOGUERA DE LA VERGE DELS DOLORS COM A FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Núm. 1181/19.

Notícies relacionades