Tuesday, 19 October 2021

Ple extraordinari i urgent de l’ajuntament de Biar.

PRIMER. Convocar la pròxima sessió Extraordinària i Urgent del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar/Telemàtica videoconferència a través de la plataforma **JITSI (es donaran instruccions prèviament per a connectar-se) el dia 19 de maig de 2020 a les 13.30h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

     ORDRE DEL DIA

     1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
     2n.- AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE TERRASSES A HOSTALERS DE BIAR AMB SUSPENSIÓ D’APLICACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIQUE PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DURANT L’EXERCICI 2020. Núm. 426/2020

Notícies relacionades