Monday, 15 August 2022

Ple extraordinari i urgent

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària i urgent del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 13 d’octubre de 2020 a les 9.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Núm. 4/2020

(…)

Notícies relacionades