Tuesday, 28 June 2022

Ple ordinari corresponent al mes de juliol

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 7/21
2.Informes i decrets d’Alcaldia. Expedient 829/2021.
3.Modificació de Crèdits mitjançant suplement de crèdit núm. 3/21. Expedient 814/2021.
4.Modificació de Crèdits mitjançant crèdits extraordinaris núm. 2/21. Expedient 809/2021.
5.Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’Escola Infantil. Expedient 803/2021.
6.Declaració d’Especial interès social de l’obra d’adequació i ampliació del CEIP Mare de Déu de Gràcia.Expedient 800/2021.
7.Resolució Exp. d’investigació i baixa del inventari del camí rural pol. 4- parell. 9009. Expedient 691/2019.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
8.Precs i preguntes

Notícies relacionades