Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari corresponent al mes de juliol

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 31 de juliol de 2018 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 7/18, Nº 8/18 I Nº 9/18
2º.- ADONAR INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- COMPTE GENERAL. Nº 419/18
4º.- ADHESIÓ GENÈRICA CENTRALS DE CONTRACTACIÓ. Nº 744/18
5º.- ALÇAMENT REPARE DIETES. Nº 471/18
6º.- MODIFICACIÓ PGOU Nº 15. Nº 933/17
7º.- PROPOSTA CONTRACTE GESTIÓ ESCOLA INFANTIL. Nº 340/14
8º.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS. Nº 721/18
9º.- MODIFICACIÓ CONTRACTE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA TORRE LLENÇ DE LA MURALLA DE L’ARC DE JESÚS. Nº 381/17
10º.- MOCIÓ PARTIT POPULAR
11º.- PRECS I PREGUNTES.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES