Dimarts, 6 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari corresponent al mes de setembre.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 27 de setembre de 2018 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 10/18
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PMP. Nº 775/18
4º.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 4/2018
5º.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Nº 2/18. Nº 902/2018
6º.- CONVOCATÒRIA PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2018 (FONS COOPERACIÓ). Nº 901/2018
7º.- ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVEI ESCOLA INFANTIL. Nº 891/18
8º.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOC DE TREBALL. Nº 881/18
9º.- CANVI REPRESENTANT CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA. COMPARSA MOROS NOUS. Nº 915/18
10º.- PRECS I PREGUNTES.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES