Thursday, 21 October 2021

Ple ordinari de l’ajuntament.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 29 de novembre de 2017 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS Nº 13/17.
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT Nº 2/17
4º.- PROPOSADA PREGONER FESTES 2018
5º.- PROPOSTA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
6º.- PROPOSADA GRUP COMPROMÍS PER A l’ADHESIÓ DE BIAR Al CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS.
7º.- PROPOSADA GRUP POPULAR PER A RECOLZAR I RECOLZAR A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM A GARANTS DE L’ESTAT DE DRET.
8º.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

Notícies relacionades