Friday, 21 January 2022

Ple ordinari de l’Ajuntament corresponent al mes de febrer.

 

 PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 28 de febrer de 2018 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER.
Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 1/18
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSAT EXERCICI 2017
4º.- CREACIÓ ASSOCIACIÓ INTERMUNICIPAL LA FOIA- VINALOPÓ. 1249/17
5º.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA CONTRA LES REFORMES LABORALS.
6º.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECOLZAR I DEFENSAR LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE.
7º.- PROPOSTA GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8º.- DECLARAR A BIAR POBLE SOLIDARI AMB L’ALZHEIMER
9º.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades