Saturday, 25 June 2022

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 06/21
2.Resolucions emeses per l’alcaldia el mes de juny de 2021.Expdt. 732/21.
3.Aprovació Compte General Expedient 419/2021. Informació
4.Bonificació IAE per creació d’ocupació. Expdt. 568/21
5.Aprovació bonificació ICIO per obres en habitatge unifamiliar. Expdt. 1001/2019.
6.Aprovació inicidal desafectació camí “El Cantalar”. Expdt. 65/2019.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
7.Precs i preguntes

Notícies relacionades