Dimarts, 27 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 25 d’abril de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm. 4/19 I Núm. 5/19
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- INFORMES TRIMESTRALS MOROSITAT 1r TRIMESTRE 2019. Núm. 441/19
4t.- ALÇAMENT OBJECCIONS. Núm. 72/19
5è.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Núm. 1/19. Núm. 436/19
6è.- ELECCIÓ JUTGE DE PAZ TITULAR I SUBSTITUT/A. Núm. 95/19
7è.- MODIFICACIÓ R.P.T. BRIGADA D’OBRES. Núm. 399/19
8è.- AMORTITZACIÓ PLAZA AGENT POLICIA LOCAL. Núm. 398/19
9è.- CANVI REPRESENTANT CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA PENSIONISTES. Núm. 396/19
10è.- APROVACIÓ BORRADOR ACORD COL·LABORACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SERVEI AUTOSERVEF. Núm. 101/19
11è.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PÚBLIC NETEJA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. Núm. 455/18
12è.- DECLARAR DESERT ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA. Núm. 458/18
13è.- INCOACIÓ PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ENERGIA. Núm. 442/19
14è.- APROVACIÓ NOUS PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA TORRE I LLENÇ DE LA MURALLA DE L’ARC DE JESÚS. Núm. 381/2017.
15è.- PRECS I PREGUNTES

(…)

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES