Wednesday, 20 October 2021

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 28 de novembre de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 17/19
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- DONAR COMPTE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
4t.- DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 3r TRIMESTRE. Núm. 1237/19
5è.- ADHESIÓ Al SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS TÈXTILS Núm. 1234/19
6è.- MODIFICACIÓ Art. 4 ORDENANÇA FISCAL IBI. Núm. 1130/19
7è.- CANVIE REPRESENTANT C.P.C. COMPARSA **BLANQUETS. Núm. 1219/19
8è.- CANVIE REPRESENTANT C.P.C. AMPA **ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Núm. 1152/19
9è.- INCLUSIÓ REPRESENTANT C.P.C. ASSOCIACIÓ LOCAL **PINBALL. Núm. 1146/19
10è.- MOCIÓ PEL DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. Núm. 1190/19
11è.- MOCIONS URGENTS
12è.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

Notícies relacionades