Saturday, 16 October 2021

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 17 de desembre de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm. 18/19 I Núm. 19/19
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. Núm. 1298/19
4t.- PRECS I PREGUNTES.

(..)

Notícies relacionades