Tuesday, 19 October 2021

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biarel dia 30 de juny de 2020 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS Núm. 3/20, Núm. 4/20 I Núm. 5/20.

2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 538/2020.

3r.- DONAR COMPTE INFORME DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC REFERITS A la INVERSIÓ SUBVENCIONADA. Nº799/17.

4t.- DONAR COMPTE INFORME PMP 1r TRIMESTRE. Núm. 517/2020.

5é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI DE RESOLUCIÓ/LIQUIDACIÓ DEL PAI SECTOR UN-4 “ EL FIGUERAL II” Núm. 106/2013.

6é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Núm. 520/2020.

7é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Núm. 529/2020.

8é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL I.B.I. Núm. 530/2020.

9é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL I.A.E. Núm. 531/2020.

10é.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades