Saturday, 13 August 2022

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 8/2020
2.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 9/2020
3.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ OOFF LLIURAMENT PRODUCTES DE TURISME
4.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA AMB Núm. Exp. 520/2018
5.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A l’EXPLOTACIÓ DE L’HOTEL “VILA DE BIAR”
6.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP PSOE PER A FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL. Núm. 1033/2020
7.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROPOSTA URGENT BONIFICACIÓ 25% DE LA QUOTA DE L’IAE DE L’Exp. Núm. 1041/2020
8.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I RESIDUS SÒLIDS URBANS, GESTIÓ DEL PUNT NET I NETEJA VIÀRIA Núm.15/2013
9.DONAR COMPTE PMP 3r TRIMESTRE 2020
10.MOCIONS URGENTS

B) Activitat de control
11.INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA

C) Precs i preguntes
12.PRECS I PREGUNTES

Notícies relacionades