Monday, 18 October 2021

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar, corresponent al mes de maig

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 24 de maig de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 6/19
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ UO-16 LA LLOMA. Núm. 12/2013
4t.- PRECS I PREGUNTES

(…)

 

Notícies relacionades