Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar. Sessió corresponent al mes de setembre.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 30 de setembre de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Núm. 13/19
2n.- DONAR COMPTE RENÚNCIA ACTA DE REGIDOR SRA. PATRICIA PILLET MARTÍNEZ
3r.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
4t.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA Núm. 2/19 ENTRE PARTIDES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESES. Núm. 956/19
5è.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. Núm. 455/18
6è.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’OBRA DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL. Núm. 889/19
7è.- MOCIÓ PER A RECLAMAR Al GOVERN LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L’ESTAT. Núm. 990/19
8è.- MOCIÓ PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUCERIA EN LA C. VALENCIANA. Núm. 991/19
9è.- DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 2n TRIMESTRE 2019.
10è.- PRECS I PREGUNTES

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES