Dilluns, 3 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 22 de desembre de 2016 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ ACTES Nº 15/16 I Nº 16/16
2º.- RENUNCIA ACTA REGIDOR D. JOSEP XUFRE ROMÁN
3º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
4º.- INFORME JORNADA CONTÍNUA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
5º.- PRECS I PREGUNTES

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES