Diumenge, 4 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’Ajuntament del mes de setembre.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 27 de setembre de 2017 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 9/17 I Nº 10/17
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST GENERAL. SUPLEMENT DE CRÈDIT Nº 3/17. Nº 925/17
4º.- MODIFICACIÓ PUNTUAL P.G.O.O. Nº 15. Nº 933/17
5º.- INCLUSIÓ EN INVENTARI MUNICIPAL DEL CAMÍ DE BIAR Al CAMP DE MIRRA. Nº 872/17
6º.- CANVI REPRESENTANT C.P.C. CLUB ESPORTIU BIARENSE. Nº 896/17
7º.- CANVI REPRESENTANT C.P.C. COMPARSES MASEROS I CRISTIANS BLAVETS. Nº 893/17
8º.- MODIFICACIÓ CONVENI ENTRE EL M.I. AJUNTAMENT DE BIAR I COXED PAIR. Nº 87/15
9º.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ. PROMOTOR FROCA. Nº 999/14
10º.- MOCIÓ DE SUPORT Al DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Nº 954/17
11º.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BIAR Al PACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Nº 955/17
12º.- PRECS I PREGUNTES.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES