Diumenge, 25 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’Ajuntament

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 27 de juliol de 2016 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 8/16 I Nº 9/16
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- ADONAR INFORME TRIMESTRAL TRESORERIA. 792/16
4º.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLUM. Nº 133/16
5º.- APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE ENTRE EL M.I. AJUNTAMENT DE BIAR I COXED PAIR, S.L. Nº 87/15
6º.- COMPTE GENERAL 2015. 512/16
7º.- APROVACIÓ PROJECTE RESTAURACIÓ DE LA TORRE I LLENÇ DE MURALLA DE L’ARC DE JESÚS. 189/15
8º.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES