Saturday, 13 August 2022

Ple ordinari del mes d’abril

Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora:
1a convocatòria: 28 d’abril de 2022 a les 20.00
2a convocatòria: 30 d’abril de 2022 a les 20.00
Lloc:Saló de Plens
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguen a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior nº3/22
2.Informes i Decrets ,Expedient 418/2022
3.Donar compte informe control financer 2021. Expedient 1281/2020.
4.Donar compte PMP 1r trimestre 2022. Expedient 521/2022.
5.Modificació projecte Pla d’Obres i Serveis Competència Municipal 2020-2023. Expedient 539/2020.
6.Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 1/22. Expedient 514/2022.
7.Modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris núm. 2/2022. Expediente 509/2022.
8.Moció conjunta contra la taxa turística. Expedient 511/2022.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

Notícies relacionades