Saturday, 16 October 2021

Ple ordinari del mes de febrer.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 27 de febrer de 2020 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/2020
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE CREMA. Núm. 285/2018
4t.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FOGUERA VERGE DELS DOLORS. Núm. 189/2020
5è.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CASTELL FOCS D’ARTIFICI 10 DE MAIG. Núm. 189/2020
6è.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ALBORADA FESTES 9 DE MAIG DE 2020. Núm. 189/2020
7è.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FOGUERES 10 DE MAIG. Núm. 189/2020
8è.- CANVIE REPRESENTANT C.P.C. ASSOCIACIÓ FLAMA VIOLETA. Núm. 189/2020
9è.- MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA FORESTAL DELS MONTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESENTADA PEL GRUP POPULAR. Núm. 234/2020
10è.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA. Núm. 199/2020
11è.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

 

Notícies relacionades